ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาพิการ ปี 2565 (Transition to work for students with disabilities 2022)

กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษาพิการ ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาพิการ 
(Activity 1: Preparatory activities for vocational training for students with disabilities)
   (เอกสาร) (ภาพกิจกรรม) รายงานการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   (VDO) สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาพิการ

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานให้กับนักศึกษาพิการระหว่างเรียนร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม (Activity 2: Preparation for work activities for students with disabilities during their studeies, in collaboration with the Social Innovation Foundation)
     
(เอกสาร) ประการรายชื่อนักศึกษาพิการที่ทำงาน ม.35
     (VDO) หน่วยงานดำเนินการจ้างงานผู้พิการ
     (ภาพกิจกรรม) (เอกสารสรุปรายงาน) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่ไม่ได้ยิน Voice of the voiceless #2" ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
     (ภาพกิจกรรม) (ลิงค์กิจกรรม) นักศึกษาพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน Youth Able Camp กับทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม 
     (VDO Live) (ภาพกิจกรรม) กิจกรรม “HACKATHON เพื่อคนพิการ : HACK HUG HUG เติมใจให้งาน” ที่ไทยพีบีเอส พร้อมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมหาคำตอบและขับเคลื่อนสังคมนี้ไปด้วยกัน

กิจกรรมที่ 3 โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับนักศึกษาพิการ 2565
(Activity 3: Independent Vocational Training Project for students with disabilities in 2022)

     (ภาพกิจกรรม) โครงการอบรม การตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการนำเสนอ สำหรับนักศึกษาพิการ
     (
ภาพกิจกรรม) (เอกสารสรุปรายงาน) โครงการอบรม การเรียนรู้กระบวนการประกอบอาชีพอิสระสำหรับนักศึกษาพิการ

วันที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2566
ผู้เผยแพร่