ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ปรัชญา

วิสัยทัศน์  

        เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาพิเศษ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พันธกิจ

       1. เพื่อจัดการศึกษาในระยะแรกเริ่มในกับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ

       2. สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษ

       3. บริการวิชาการสร้างความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย

       4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความเสมอภาพและความเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล

ปรัชญา 

          “ มีคุณธรรม นำศักดิ์ศรีมนุษย์ หายุทธวิธี ปรีชาสามารถ ในศาสตร์บริการ”

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่