ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน ดังนี้

1. ห้องเรียน A ฝึกทักษะอาชีพ

2. ห้องเรียน B ฝึกทักษะการดำรงชีวิต

การดำเนินกิจกรรม ลักษณะการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีคุณค่าในตนเองและเกิดความภูมิใจในการเป็นสมาชิกของสังคมโดยทางหน่วยมีกิจกรรม ดังนี้

1.กิจกรรมปรับตามสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองในด้านต่างๆ

2.ฝึกการออกกำลังกาย ให้ร่างกายได้มีความเคลื่อนไหว ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่

3.ทักษะงานเกษตรการปลูกผัก การรดน้ำต้นไม้

4. ทักษะงานบ้านการทำความสะอาดการจัดที่นอน

5.ทักษะงานครัวการเป็นผู้ช่วยประกอบอาหาร

6.ทักษะอาชีพร้านค้า การขายเครื่องดื่ม การชงเครื่องดิื่ม และการขายขนม

7.ทักษะการทำความสะอาด การทำความสะอาดห้องน้ำ

8.กิจกรรมอิสระตามความเหมาะสมกับทักษะของผู้เรียน
 

วันที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2566
ผู้เผยแพร่