ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิสัยทัศน์/ปรัญชา ความสำคัญ ของหน่วย

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นให้บุคคลที่มีความพิการมีความรู้ ทักษะและกระบวนการทำงาน การจัดการอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มุ่งพัฒนาบุคคลพิการทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน รู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างประหยัดและคุ้มค่า สามารถนำความรู้ไปใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

ปรัชญาและความสำคัญ

มุ่งเน้นพัฒนาบุคคลพิการในท้องถิ่น ให้ม่ีเจตคติที่ดี มีความรู้ และความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลพิการและทุพพลภาพ เนื่องจากมีความบกพร่องทางเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และความความทต้องการจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือหรือส่งเสริมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป สนับสนุนให้บุคคลพิการและทุพพลภาพสามารถดำรงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่บุคคลพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

 

 

วันที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2566
ผู้เผยแพร่