ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การบริการของหน่วย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้จัดบริการส่งเสริมกิจกรรมและทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และ/หรือ ออทิสซึ่ม โดยรับบุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปี เข้ารับบริการด้านการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข

จุดมุ่งหมาย

  1. มีความเข้าใจพื้นฐานและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทางร่างกายและจิตใจ
  2. มีความรู้ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการอยู่ร่วมสังคมและธรรมชาติ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
  3. เพื่อให้ผู้เรียนที่ปิดตนเองอยุู่ในบ้าน ได้ออกมามีส่วนร่วมกับสังคม
  4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้การใช้ชีวิตผ่านกิจกรรม และการสร้างสรรค์ผลงาน
  5. เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตและการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
  6. เพื่อส่งเสริมให้ช่วยเหลือตนเองรวมทั้งให้สามารถประกอบอาชีพได้

          

วันที่เผยแพร่ 17 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่