ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศ ระเบียบ การรับสมัครนักศึกษาพิการ

ประการสภามหาวิทยาลัย

   - ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม

   - ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แผนรับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับผู้พิการเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

   - ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แผนรับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับผู้พิการเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

   - ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แผนรับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับผู้พิการเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

   - ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แผนรับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับผู้พิการเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ ปี 2560

   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ ปี 2562

วันที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2565
ผู้เผยแพร่