ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คุณสมบัติ /วัน เวลา รับสมัคร /อัตราค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติเข้าเป็นผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

1. รับสมัครผู้เรียนที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ เช่น บกพร่องทางสติปัญญา  บกพร่องทางการเรียนรู้  และบุคคลออทิสติก 

2. ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป โดยประเมินความสามารถของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินความสามารถพื้นฐานและแบบประเมินการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นรายกรณี

วัน เวลา ในการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนเมษายนของทุกปี            

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนประจำภาคเรียน

ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนละ   2,200   บาท

ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  วันละ 80 บาท ต่อ 1 คน โดยนับจำนวนวันของปีการศึกษา นั้น

ค่ารถรับส่ง วันละ 80 บาท ต่อ 1 คน โดยรับจำนวนวันของปีการศึกษา นั้น

         

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2566
ผู้เผยแพร่