ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บริการสำหรับอาจารย์ผู้สอน

(Downlond คู่มืออาจารย์) 

     การช่วยเหลือคณาจารย์ในคณะต่าง ๆ  ในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการ คือ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรจัดให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้แก่นักศึกษาพิการแต่ละคนอย่างเหมาะสม  เพื่อให้ความบกพร่องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ซึ่งโดยปกติแล้วคณะ/อาจารย์ผู้สอนจะไม่ทราบว่ามีนักศึกษาคนใดมาเรียนวิชาอะไรบ้างในคณะ 
     หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการหรือเรียกสั้นๆ ว่า DSS  ซึ่งมีหน้าที่ในการประสานกับทางคณะในการแจ้งให้ทราบว่ามีนักศึกษาพิการชื่ออะไร  พิการประเภทไหน  นักศึกษาพิการแต่ละคนต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนอะไรบ้าง  ซึ่งทางคณะควรจัดให้แต่ถ้าทางคณะไม่สามารถจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาพิการได้  ทางหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการอาจจะจัดสิ่งที่ขาดแคลนนี้ให้แทน
     เนื่องจากนักศึกษาพิการจะต้องเรียนในห้องเรียนของคณะต่าง ๆ  คณะ/คณาจารย์จึงจำเป็นจะต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาพิการในห้องเรียน เช่น ล่ามภาษามือ เจ้าหน้าที่จดคำบรรยายหรือเครื่องมือ เช่น การขยายจอภาพหรือตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น รวมถึงจัดระบบการสอบที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาพิการ เช่น จัดคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือโปรแกรมขยายจอภาพและการขยายเวลาสอบ เป็นต้น ถ้าขาดระบบการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ นักศึกษาพิการจะไม่สามารถเรียนให้สำเร็จการศึกษาได้เช่นเดียวกันกับนักศึกษาทั่วไป

วันที่เผยแพร่ 17 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่