ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การบริการของหน่วย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ แบบไป-กลับ โดยฝึกการกระตุ้นพัฒนาการ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ โดยใช้การสอนรูปแบบ TEACCH ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนานักเรียน ดังนี้

1.เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความหมาย และเป็นอิสระโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

2.เพื่อให้บริการแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องและครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจกระบวนการช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้วยวิธีนี้

3.เพื่อการสื่อสารกับนักเรียนโดยการจัดโครงสร้างใหม่ การกำหนดตารางเวลาและการจัดหมวดหมู่เป็นการสอนเป็นรายบุคคลให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเด็กแต่ละคน

วันที่เผยแพร่ 17 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่