ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บุคลากรหน่วยบริการระยะแรกเริ่ม (EI)

นางชนิดาภา  ศุพาสีห์
หัวหน้าหน่วยบริการระยะแรกเริ่ม (EI) ครูการศึกษาพิเศษ
     
นางสาวภาสินี  บุญศรี นางวโรชา  วิรัชมาศโกมล นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง
ครูการศึกษาพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษ

 

วันที่เผยแพร่ 16 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่