ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บุคลากรหน่วยฝึกทักษะดำรงชีวิตอิสระ (DSC)

นางสาวพัชราวดี  เมืองหงษ์
หัวหน้าหน่วยฝึกทักษะอาชีพการดำรงชีวิตอิสระ (DSC) ครูการศึกษาพิเศษ
นางสาวสุวิมล  ชั่งทอง นายอธิวรรธน์  รัตนประยูร
ครูการศึกษาพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
   

 

วันที่เผยแพร่ 16 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่