ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บุคลากรหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

 
 
นางสาวเอื้องทิพย์ ไตรบำรุง นางสาวนวรรัตน์  อนันตบุษย์ นางสาวนิศารักษ์  ดันกระโทก นางปัทมา บุตรพรม
นักวิชาการการศึกษาพิเศษ  นักวิชาการการศึกษาพิเศษ นักวิชาการการศึกษาพิเศษ (ล่ามภาษามือ) นักวิชาการการศึกษาพิเศษ(ล่ามภาษามือ)
หัวหน้าหน่วย DSS   หัวหน้าล่ามภาษามือ  
       
นางสาวสุนิตษา พูนเกษม นางสาวสุนิษา อ้อพิมาย นางสาวอุรา  แคนสี นางสาวกนกวรรณ  เชยโพธิ์
นักวิชาการการศึกษาพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว (ล่ามภาษามือ) ลูกจ้างชั่วคราว (ล่ามภาษามือ) ลูกจ้างชั่วคราว (ล่ามภาษามือ)
 

 

วันที่เผยแพร่ 16 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่