ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ

ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพชร  เจริญราษฎร์
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

   
นางชนิดาภา  ศุพาสีห์ นางสาวพัชราวดี  เมืองหงษ์
หัวหน้าหน่วยบริการระยะแรกเริ่ม (EI) หัวหน้าหน่วยฝึกทักษะอาชีพการดำรงชีวิตอิสระ (DSC)
   

นางสาวเอื้องทิพย์ ไตรบำรุง
หัวหน้าหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

นางสาวตรีมาศ  แซ่อั้ง
หัวหน้างานสำนักงาน
   

 

วันที่เผยแพร่ 16 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่