ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บริการสำหรับนักศึกษาพิการ

(Downlond คู่มือนักศึกษาพิการ)

บริการสำหรับนักศึกษาพิการ
1. บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น
     1) บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดหรือสายตาเลือนราง
     2) บริการจัดทำเอกสารขยายขนาดตัวอักษร
     3) บริการบันทึก และสำเนาเทปเสียงการเรียนการสอน
     4) บริการจัดทำหนังสือเสียง (Audio Book)
     5) บริการจัดรูปแบบเอกสารหรือรายงาน  โดยจะต้องพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว
     6) บริการจัดทำ PowerPoint โดยพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว
     7) บริการพิมพ์เอกสารหรือหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนลง Microsoft Word
     8) บริการแปลงไฟล์ PDF เป็น Microsoft word
     9) บริการผลิตเอกสารเบรลล์
     10) บริการให้คำปรึกษา
     11) บริการอ่านข้อสอบ
     12)  บริการฝึกเดิน O&M เพื่อสร้างความคุ้นเคยในสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น

2. บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
     1) บริการล่ามภาษามือ
     2) บริการสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
     3) บริการให้คำปรึกษา
     4) บริการผู้จดคำบรรยาย
     5) บริการอาสาสมัคร
     6)  บริการสอนเสริม

3. บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหว
     1) ดูและเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย เช่น ทางลาด ลิฟท์ ราวจับ ห้องเรียน ห้องน้ำเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้
     2) ให้ยืมสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์ที่ช่วยในการเขียนและพิมพ์ รถ Wheelchair
     3) บริการให้คำปรึกษา

ขั้นตอนการขอบริการ
     งานบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ หรือเรียกสั้นๆว่า DSS มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Disability Support สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไปโดยลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของนักศึกษาพิการและจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความต้องการจำเป็นของนักศึกษา

ลักษณะการให้บริการ
     1) จัดทำบริการสนับสนุนรายบุคคลโดยการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งศักยภาพของนักศึกษาพิการ
     2) จัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของนักศึกษา
     3) ให้คำปรึกษารายบุคคล หรือกลุ่ม
     4) ให้การบริการ นักศึกษาพิการสามารถติดต่อขอรับบริการที่หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
     5) ให้บริการระบบอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการตามความต้องการเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการนักศึกษาพิการ (ระบบ One Stop Services)
     1) ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ทุกครั้ง นักศึกษาพิการจะต้องลงทะเบียนแรกรับที่ผู้ประสานงาน DSS เพื่อขอรับบริการที่หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
     2) ผู้ประสานงาน DSS นัดประชุมชี้แจง รายละเอียดในการให้บริการพร้อมสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพความพิการ ในปัจจุบัน บริการที่ร้องขอ และรายละเอียดของเอกสารความพิการที่นักศึกษาจะต้องจัดส่ง
     3) นักศึกษาพิการยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด
     4) ผู้ประสานงาน DSS ทำการประสานงานในการจัดประชุมทีม เพื่อจัดบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ โดยพิจารณาการบริการตามความต้องการจำเป็นและตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
     5) ผู้ประสานงาน DSS แจ้งผลการพิจารณาของทีมให้นักศึกษาพิการทราบ
     6) เมื่อนักศึกษาพิการต้องการใช้บริการงานDSS ได้มีระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษากรอกแบบขอรับบริการทางการศึกษา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่งาน DSS โดยยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
     7) เจ้าหน้าที่ DSS ตรวจสอบงาน กำหนดวันรับงานก่อนจะตัดสินใจสามารถให้บริการตามความต้องการของนักศึกษาได้หรือไม่
     8) เจ้าหน้าที่ DSS จะทำหน้าที่ประสานงานบริการวิชาการต่างๆ หรือประสานงานกับอาสาสมัคร เพื่อให้บริการนักศึกษาพิการ
     9) เจ้าหน้าที่งานบริการต่างๆ หรืออาสาสมัครดำเนินการตามคำร้องขอในแบบขอรับบริการ
     10) งานบริการวิชาการต่างๆ หรืออาสาสมัครส่งงานให้เจ้าหน้าที่ DSS
     11) นักศึกษารับงานที่แล้วเสร็จตามวันที่กำหนด ได้ที่งาน DSS

หมายเหตุ
     1. การขอใช้บริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการประสานงานกับอาสาสมัครอย่างน้อย 3 วันในเวลาราชการ จากนั้นอาสาสมัครจะใช้เวลาอย่างน้อย 3 - 4 วันในการจัดรูปแบบเอกสารรายงาน(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน)
     2. เครื่องคอมพิวเตอร์ และscanner ที่ห้อง DSS ถ้าต้องการขอใช้บริการกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อจองคิว
     3. ขอรับไฟล์งานเพียง 1 ไฟล์ หรือ 1 ชิ้นงานในแต่ละครั้ง ถ้ามีงานหลายชิ้นควรรอจนงานแรกเสร็จสิ้นก่อนจึงส่งไฟล์งานที่ 2

สถานที่ให้บริการ
     หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     โทร 044 - 009009 ต่อ 1830
     E-mail address : dss.nrru_sped@hotmail.com หรือ dss.nrru.sped@gmail.com
     วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.30

วันที่เผยแพร่ 17 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่