ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คุณสมบัติ/การรับสมัครนักเรียน/อัตราค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติเข้าเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

      1. รับสมัครเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  บกพร่องทางการเรียนรู้  ออทิสติก 

      2. ต้องมีอายุระหว่าง 3 - 5 ปี ขึ้นไป จะประเมินความสามารถของนักเรียนพิการโดยใช้แบบ ประเมินความสามารถพื้นฐานและแบบประเมินการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นรายกรณี

วัน เวลา ในการรับสมัคร

        เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนเมษายนของทุกปี            

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนประจำภาคเรียน

  1. ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนละ                 2,200   บาท
  2. ค่าอาหาร และอาหารว่าง ภาคเรียนละ         4,300   บาท

         

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2566
ผู้เผยแพร่