ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาพิการ ปี 2564 (Transition to work for students with disabilities 2021)

กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษาพิการ ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาพิการ 
(Activity 1: Preparatory activities for vocational training for students with disabilities)
     (VDO) การให้บริการขั้นตอนการสมัครงานของคนพิการและขั้นตอนการยื่นขอใช้สิทธิมาตรา 35 (โครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์)

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานให้กับนักศึกษาพิการระหว่างเรียนร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
(Activity 2: Preparation for work activities for students with disabilities during their studeies, in collaboration with the Social Innovation Foundation)
     
(VDO) (บทความKM การสอนงานนักศึกษาพิการที่ทำงานในมาตรา 35 โดยใช้กระบวนการเป็นโค้ช (Job Coach)
     (เอกสาร) คู่มือการสอนงานนักศึกษาพิการ มาตรา 35 โดยใช้กระบวนการเป็นโค้ช (Job Coach)
     (VDO) หน่วยงานดำเนินการจ้างงานคนพิการ
     (VDO) Facebook Live มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU Show and Share ครั้งที่ 11

กิจกรรมที่ 3 โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับนักศึกษาพิการ 2564
(Activity 3: Independent Vocational Training Project for students with disabilities in 2021)

     (ภาพกิจกรรม) โครงการอบรมพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับนักศึกษาพิการและผู้พิการในชุมชน
     (
ภาพกิจกรรม) โครงการอบรมการเรียนรู้การปลูกต้นไม้สวยงาม / การจัดสวนถาด เพื่อสร้างอาชีพอิสระ
     (
ภาพกิจกรรม) โครงการอบรมการออกแบบอัตลักษณ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยแก้วเซรามิกซ์
     (
ภาพกิจกรรม) โครงการอบรมการเรียนรู้ทักษะการเข้าถึงร้านค้าออนไลน์

วันที่เผยแพร่ 23 ธันวาคม 2565
ผู้เผยแพร่