ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

Disability Support Services

(VDO) แนะนำหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

การขอรับบริการ 
    งานบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ
     
งานบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ หรือเรียกสั้นๆว่า DSS มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Disability Support สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไปโดยลดอุปสรรค ซึ่งจำกัดโอกาสของนักศึกษาพิการและจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความต้องการจำเป็นของนักศึกษา

ลักษณะการให้บริการ
     1) จัดทำบริการสนับสนุนรายบุคคลโดยการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งศักยภาพของนักศึกษาพิการ
     2) จัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของนักศึกษา
     3) ให้คำปรึกษารายบุคคล หรือกลุ่ม
     4) ให้การบริการ นักศึกษาพิการสามารถติดต่อขอรับบริการที่หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
     5) ให้บริการระบบอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการตามความต้องการเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการนักศึกษาพิการ (ระบบ One Stop Services)
     1) ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ทุกครั้ง นักศึกษาพิการจะต้องลงทะเบียนแรกรับที่ผู้ประสานงาน DSS เพื่อขอรับบริการที่หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
     2) ผู้ประสานงาน DSS นัดประชุมชี้แจง รายละเอียดในการให้บริการพร้อมสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพความพิการ ในปัจจุบัน บริการที่ร้องขอ และรายละเอียดของเอกสารความพิการที่นักศึกษาจะต้องจัดส่ง
     3) นักศึกษาพิการยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด
     4) ผู้ประสานงาน DSS ทำการประสานงานในการจัดประชุมทีม เพื่อจัดบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ โดยพิจารณาการบริการตามความต้องการจำเป็นและตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
     5) ผู้ประสานงาน DSS แจ้งผลการพิจารณาของทีมให้นักศึกษาพิการทราบ
     6) เมื่อนักศึกษาพิการต้องการใช้บริการงานDSS ได้มีระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษากรอกแบบขอรับบริการทางการศึกษา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่งาน DSS โดยยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
     7) เจ้าหน้าที่ DSS ตรวจสอบงาน กำหนดวันรับงานก่อนจะตัดสินใจสามารถให้บริการตามความต้องการของนักศึกษาได้หรือไม่
     8) เจ้าหน้าที่ DSS จะทำหน้าที่ประสานงานบริการวิชาการต่างๆ หรือประสานงานกับอาสาสมัคร เพื่อให้บริการนักศึกษาพิการ
     9) เจ้าหน้าที่งานบริการต่างๆ หรืออาสาสมัครดำเนินการตามคำร้องขอในแบบขอรับบริการ
     10) งานบริการวิชาการต่างๆ หรืออาสาสมัครส่งงานให้เจ้าหน้าที่ DSS
     11) นักศึกษารับงานที่แล้วเสร็จตามวันที่กำหนด ได้ที่งาน DSS

หมายเหตุ
    
1. การขอใช้บริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการประสานงานกับอาสาสมัครอย่างน้อย 3 วัน ในเวลาราชการ จากนั้นอาสาสมัครจะใช้เวลาอย่างน้อย 3 - 4 วันในการจัดรูปแบบเอกสารรายงาน(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน)
     2. เครื่องคอมพิวเตอร์ และscanner ที่ห้อง DSS ถ้าต้องการขอใช้บริการกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อจองคิว
     3. ขอรับไฟล์งานเพียง 1 ไฟล์ หรือ 1 ชิ้นงานในแต่ละครั้ง ถ้ามีงานหลายชิ้นควรรอจนงานแรกเสร็จสิ้นก่อนจึงส่งไฟล์งานที่ 2


สถานที่ให้บริการ
     
งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     โทร 044-009009 ต่อ 1830
     Fax : 044-272942
     E-mail address : dss.nrru_sped@hotmail.com
     Facebok : www.facebook.com/dssnrru
     วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.

วันที่เผยแพร่ 17 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่