ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บุคลากรหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

 

 

  ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ
  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
นางสาวเอื้องทิพย์ ไตรบำรุง นางสาวนิศารักษ์ ดันกระโทก นางปัทมา บุตรพรม นางสาวกนกวรรณ เชยโพธิ์
นักวิชาการการศึกษาพิเศษ  นักวิชาการการศึกษาพิเศษ(ล่ามภาษามือ) นักวิชาการการศึกษาพิเศษ (ล่ามภาษามือ) นักวิชาการการศึกษาพิเศษ(ล่ามภาษามือ)
หัวหน้าหน่วย DSS หัวหน้าล่ามภาษามือ    
       
นางสาวสุนิษา อ้อพิมาย นางสาวอุรา แคนสี นางสาวนวรัตน์ อนันตบุษย์ นางสาวสุนิตษา พูนเกษม

นักวิชาการการศึกษาพิเศษ
(
ล่ามภาษามือ)

นักวิชาการการศึกษาพิเศษ
(
ล่ามภาษามือ)
นักวิชาการการศึกษาพิเศษ

นักวิชาการการศึกษาพิเศษ

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 04 มกราคม 2566
ผู้เผยแพร่