ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม...การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน

21 มกราคม 2566 หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ได้ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนผู้พิการที่มาสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ถาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2566 

วันที่เผยแพร่ 27 มกราคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin_dss